Статут МКП «Щасливі тварини»

HappyAnimalsAdmin/ Октябрь 14, 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Міське комунальне підприємство «Центр сучасного поводження з тваринами «Щасливі тварини» (далі — Підприємство) створено на підставі рішення Маріупольської міської ради VIІ скликання «Про створення міського комунального підприємства «Центр сучасного поводження з тваринами «Щасливі тварини» належить до сфери управління департаменту розвитку житлово-комунального інфраструктури Маріупольської міської ради (надалі Орган управління), що діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Маріуполя .

1.2. Підприємство – самостійний господарюючий суб’єкт, який має статус юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки, кутові та інші штампи, інші реквізити.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, іншими законами і нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.4. Підприємство має право від свого імені та в межах своєї компетенції укладати правочини, договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, пов’язані з його діяльністю, бути позивачем, вiдповiдачем, третьою особою у судових інстанціях.

1.5. Підприємство несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення, згідно з чинним законодавством України.

1.6. Підприємство не несе вiдповiдальностi за зобов’язаннями держави, територіальної громади м. Маріуполь (надалі Власник), рівно як і Власник, не несе відповідальності по зобов’язаннях Підприємства.

1.7. Повна назва Підприємства – міське комунальне підприємство «Центр сучасного поводження з тваринами «Щасливі тварини», скорочена назва – МКП «Щасливі тварини».

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є :

 • 2.1.1. зменшення кількості безпритульних тварин у місті;
 • 2.1.2. підтримання належного санітарного стану та благоустрою міста та сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті;
 • 2.1.3. повноцінне насичення ринку послуг для більш повного задоволення потреб населення; надання платних та безоплатних послуг фізичним і юридичним особам;
 • 2.1.4. отримання прибутку.

2.2. Основними видами діяльності Підприємства є:

 • 2.2.1. Забезпечення дотримання Правил утримання домашніх тварин в м. Маріуполі шляхом проведення консультацій стосовно Правил утримання тварин та спільних рейдів з працівниками Національної поліції, Інспекції з благоустрою, з метою перевірки дотримання власниками тварин Правил утримання домашніх тварин в м. Маріуполі та захисту тварин від жорстокого поводження;
 • 2.2.2. Проведення реєстрації, ідентифікації та ведення бази даних домашніх тварин;
 • 2.2.3. Реалізація рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони навколишнього середовища забезпечення екологічного, епізоотичного, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста в межах своєї компетенції;
 • 2.2.4. Облік та моніторинг безпритульних тварин у м. Маріуполі;
 • 2.2.5. Регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх вилову, стерилізації, кастрації, перетримки та випуску в місце відлову, згідно з Концепцією регуляції чисельності безпритульних тварин у м. Маріуполі;
 • 2.2.6. Пошук нових власників для безпритульних тварин;
 • 2.2.7. Залучення до співпраці волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів;
 • 2.2.7. Евтаназія тварин за ветеринарними показниками, в т.ч. агресивних тварин, у відповідності до законодавства України;
 • 2.2.8. Сприяння введенню нових гуманних методів евтаназії на основі препаратів та речовин, дозволених для використання в Україні;
 • 2.2.9. Організація збору та утилізації трупів загиблих тварин;
 • 2.2.10. Організація та утримання кладовища, колумбарію і кремація померлих домашніх тварин. Організація поховання померлих, а також реалізація предметів ритуальної належності;
 • 2.2.11. Розробка пропозицій щодо змін та доповнень до правил, положень та інших нормативно-правових документів, які регулюють життя тварин у місті;
 • 2.2.12. Участь у роботі адміністративної комісії при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради з питань, які входять до компетенції Підприємства;
 • 2.2.13. Вивчення (обмін) досвіду інших міст України та зарубіжжя, стажування спеціалістів, участь у конференціях, запрошення фахівців для надання консультацій, обмін методичними напрацюваннями, інформацією, пов’язаною з напрямками роботи Підприємства;
 • 2.2.14. Організація інформаційно-просвітницької роботи з населенням та популяризація питань, пов’язаних з утриманням домашніх тварин та гуманним скороченням чисельності безпритульних тварин в місті, через освітні та виховні програми, засоби масової інформації, випуск друкованих видань (буклетів, проспектів тощо) та проведення соціальних акцій та кампаній;
 • 2.2.15. Участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних заходів;
 • 2.2.16. Ветеринарна практика.

 

3. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство має право самостійно:

 • 3.1.1. Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку вiдповiдно до державних, місцевих програм та замовлень, плану розвитку підприємства.
 • 3.1.2. Організовувати свою дiяльнiсть щодо забезпечення виконання завдань органів місцевого самоврядування м. Маріуполя та уповноважених ними органів, а також укладених договорів.
 • 3.1.3. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів або послуг у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб та отримувати в оренду засоби зв’язку, іншого устаткування і майна.
 • 3.1.4. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати свою продукцію, товари, майно за цінами і тарифами, які встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України — за державними або комунальними цінами і тарифами.
 • 3.1.5. Здійснювати господарську діяльність за наявності вільних для виконання робіт, послуг, виробничих потужностей.
 • 3.1.6. Здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби та інвентар, які йому належать. Оренда нерухомого майна здійснюється на конкурсних засадах.
 • 3.1.7. Брати участь у здійсненні спільних проектів щодо утримання, поводження, пошуку власників тварин з юридичними та фізичними особами;
 • 3.1.8. Здійснювати окремі види діяльності, що потребують різного роду спеціальних дозволів, патентів, ліцензій тощо, після отримання в установленому порядку зазначених відповідних дозволів, патентів, ліцензій.
 • 3.1.9. Здійснювати володіння і користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

3.2. Підприємство має право за погодженням з Органом управління одержувати кредити під виконання замовлень органів місцевого самоврядування та уповноважених ними органів, а також для інших цілей.

3.3. Підприємство зобов’язано:

 • 3.3.1. Забезпечувати виконання робіт (надання послуг), реалізацію, виробництво та поставку продукції, товарів, інших матеріальних цінностей вiдповiдно до прямих угод, контрактів, договорів, завдань або замовлень органів місцевого самоврядування м. Маріуполя та уповноважених ними органів.
 • 3.3.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків i зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно із законодавством України.
 • 3.3.3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених державних коштів і коштів місцевого бюджету.
 • 3.3.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки. Купувати для соціальних потреб свого колективу за рахунок коштів Підприємства автотранспорту, медичної техніки, препаратів, продуктів харчування, культурно-побутових та інших товарів.
 • 3.3.5. Здійснювати заходи з удосконалення органiзацiї роботи підприємства, заробітної плати працiвникiв з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так i у загальних підсумках роботи підприємства. Забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.
 • 3.3.6. Виконувати норми i вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання i відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Маріуполя.

4.2. Майно підприємства становлять основні фонди, оборотні засоби, інші матеріальні цiнностi, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.3. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя i закріплене за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство здійснює право господарського відання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Підприємство має право списувати з балансу будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності Підприємства у встановленому законом порядку за узгодженням з Департаментом міського майна Маріупольської міської ради.

4.5. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через Орган управління, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

 

5. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

 

5.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є:

 • 5.1.1. Грошові та матеріальні внески Власника.
 • 5.1.2. Доходи, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг), а також від інших видів господарської діяльності.
 • 5.1.3. Амортизацiйнi відрахування.
 • 5.1.4. Кредити банків.
 • 5.1.5. Капiтальнi вкладення.
 • 5.1.6. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
 • 5.1.7. Безоплатні і благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.
 • 5.1.8. Іншi грошові доходи та надходження, одержані Підприємством у встановленому законодавством порядку джерела, не заборонені законодавством України.

5.2. Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. Підприємство має право надавати банкам на договірній основі право використання своїми грошовими коштами і встановлювати проценти за їх використання.

5.3. Підприємство має право відкривати розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Підприємства у будь-якому банку України.

5.4. Підприємство несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів, розрахункової дисципліни.

5.5. Збитки завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються за рішенням суду, якщо ці питання не врегульовані іншим способом.

 

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

 

6.1. Отриманий Підприємством прибуток направляється на виплату податків та обов’язкових платежів, що сплачуються з прибутку, і на утворення чистого прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні Підприємства, використовується для матеріального заохочення і соціального розвитку, формування резервного фонду, фондів комерційного ризику, виробничого розвитку, поповнення інших фондів, що формуються за рішенням Підприємства.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Підприємства і вилученню не підлягає, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

7.1. Управлiння Підприємством здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту на основі поєднання прав Власника та уповноваженого ним Органу щодо господарського використання його майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Вищим органом управління є Маріупольська міська рада.

7.3. Власник або уповноважений ним орган має право:

 • 7.3.1. Проводити ревізію фінансово-господарської діяльності Підприємства і затверджувати звіт про її результати;
 • 7.3.2. Ухвалювати рішення про ліквідацію або реорганізацію Підприємства, призначати ліквідаційну комісію.
 • 7.3.3. Затвердження Статуту Підприємства та внесення змін до нього.

7.4. Управління фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює його директор, за винятком питань, віднесених до компетенції Власника або уповноваженого ним органу.

7.5. Директор Підприємства призначається розпорядженням Маріупольського міського голови. При призначенні директора Підприємства на посаду, мiж ним та Маріупольським міським головою укладається контракт.

7.6. Повноваження директора Підприємства:

 • 7.6.1. Несе вiдповiдальнiсть за формування i виконання фінансового плану i плану розвитку підприємства, результати господарської дiяльностi підприємства, виконання показників дiяльностi підприємства, ефективне використання комунального майна i прибутку згідно з контрактом.
 • 7.6.2. Користується правом розпорядження коштами Підприємства вiдповiдно до законодавства та цього Статуту.
 • 7.6.3. Діє без довіреності вiд iменi Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
 • 7.6.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, інші правочини, визначає організаційну структуру підприємства, затверджує штатний розпис за погодженням з Органом управління.
 • 7.6.5. Приймає на роботу і звільняє працівників Підприємства, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення.
 • 7.6.6. Укладає договори, видає довiреностi, відкриває в установах банків розрахункові та iншi рахунки.
 • 7.6.7. Видає накази, дає вказівки, обов’язкові до виконання для всіх працiвникiв Підприємства.
 • 7.6.8. Вирішує iншi питання згідно чинного законодавства віднесені до компетенції директора.

7.7. Трудовий колектив підприємства складають всі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.8. Члени трудового колективу Підприємства мають право отримувати інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства, а також інформацію необхідну для виконання службових обов’язків, користуватись пільгами та послугами Підприємства.

7.9. З метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних відносин трудового колективу з власником та уповноваженим ним органом, а також питань охорони праці, соціального захисту, участі працівників у використанні прибутку Підприємства, вiдповiдно до законодавства України, на пiдприємствi між директором Підприємства та трудовим колективом, в особі уповноваженого представника трудового колективу укладається Колективний договір.

 

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Господарську діяльність Підприємство здійснює на базі майна, що передане йому у господарське відання, товарно-матеріальних цінностей, наданих в оренду або безкоштовне користування, кредитів, обігових коштів.

8.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, доведених Власником або уповноваженим ним Органом, а також необхідності забезпечення виробничого розвитку. Основу планів складають замовлення Власника та уповноважених ним органів.

8.3. Підприємство здійснює реалізацію своєї продукції, послуг, робіт, товарів, інших матеріальних цінностей на основі прямих угод, контрактів, договорів, завдань або замовлень Власника або уповноваженого ним Органу, а також через товарні біржі.

8.4. Підприємство здійснює володіння i користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону довкілля, його дiяльнiсть може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена вiдповiдно до законодавства України.

8.5. Умови праці, оплата праці та умови преміювання, режим роботи та відпочинку, інші трудові правовідносини Підприємства з працівниками встановлюються нормами трудового законодавства України та колективним договором.

8.6. Форми, розміри, системи оплати праці встановлюються Підприємством самостійно. Підприємство забезпечує працівникам гарантований державою мінімальний розмір заробітної плати. Працівники підприємства підлягають соціальному і пенсійному забезпеченню в порядку і на умовах передбачених законодавством.

8.7. Підприємство створює працівникам безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду заподіяну їх здоров’ю і працездатності.

8.8. Підприємство може самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки згідно чинного законодавства, скорочений робочий день та інші пільги.

 

9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

9.1. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську i статистичну звiтнiсть, згідно із законодавством України.

9.2. Директор Підприємства та бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть обліку та звiтностi. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюють органи, на які відповідно до законодавства покладений обов’язок здійснювати контроль за діяльністю Підприємства.

 

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства регламентується Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим чинним законодавством, а також нормами міжнародного права.

10.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Підприємство має право:

 • 10.2.1. Здійснювати експортно-імпортні, товарообмінні (в тому числі бартерні) операції.
 • 10.2.2. Надавати іноземним суб’єктам господарської діяльності виробничі, посередницькі, агентські послуги, а також одержувати різні види послуг від іноземних партнерів.
 • 10.2.3. Проводити розрахункові і кредитні операції з іноземними суб’єктами господарської діяльності.
 • 10.3.З метою ефективного співробітництва з зарубіжними країнами Підприємство може брати участь у переговорах з технічних, комерційних та інших питань з іноземними партнерами в проведенні аукціонів, торгів, відряджати своїх спеціалістів за кордон для обміну досвідом, навчання.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства проводиться шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації

11.2. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Підприємства здійснюється за рішенням Власника, уповноваженого ним органу, суду.

11.3. В разі реорганізації Підприємства його права і обов’язки переходять до правонаступників в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

11.4. Підприємство ліквідується:

 • 11.4.1. На підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 • 11.4.2. Якщо прийнято рішення суду про заборону діяльності Підприємства через порушення законодавства України.
 • 11.4.3. З інших підстав, що передбаченні чинним законодавством
  України.

11.5. При лiквiдацiї або реорганiзацiї Підприємства працівникам, які вивільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.6. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках банкрутства або припинення діяльності Підприємства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, яка призначається цим органом.

 • 11.6.1. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права управління справами Підприємства. Ліквідаційна комісія вживає заходи з припинення Підприємства відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 • 11.6.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, що ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає органу, який призначив ліквідаційну комісію.
 • 11.6.3. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації підприємства здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
 • 11.6.4. Претензії, не задоволені за недоліком майна, вважаються погашеними.
 • 11.6.5. Майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується Власником на власний розсуд.

11.7. Підприємство вважається реорганізованим або лiквiдованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

 

14. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

14.1. Підприємство є володільцем бази персональних даних, а саме: бази «Наймані працівники» та розпоряджається нею відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

14.2. Обробка персональних даних проводиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку пенсійного та соціального страхування, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, наказу Державного комітету статистики України від 05.12.2008р. № 489, Міністерства оборони України від 25 грудня 2009р. № 495/656 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених Наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001р. № 16, цього Статуту, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в порядку, встановленому законодавством.